mbtn
נפגעי איבה

נפגעי איבהמעודכן 2024

נוכח התרבות פעולות הטרור העולמי כמו גם הטרור בישראל והפעולות החבלניות על ידי מפגעים בשטחי ישראל והאיזור אנו נדרשים, לצערנו, בעת הצורך, לפנות אל מחלקת נפגעי איבה במוסד לביטוח לאומי.

 

מקרה פגיעת איבה מוגדרת בחוק כפגיעה ישירה של כוחות האויב, או פגיעה שנגרמה בעקבות פעולת איבה או בקשר אליה או פגיעה כתוצאה ממעשה אלימות שמטרתו פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי אתני, ובלבד, שאותה פגיעה נובעת מהסכסוך הישראלי – ערבי או שהפגיעה נעשתה על ידי ארגון טרור.

הוראת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש”ל-1970 (להלן: “החוק”) קובעת זכאות לקבלת תגמולים כספיים והטבות שונות אשר מיועדים לסייע ולתמוך בנפגעים ובבני משפחותיהם בגין פגיעת האיבה. הטבות אלו מחושבות בהתאם לשכר של עובדי המדינה ומתעדכנים בהתאם לעדכונים במשק.

שיעור חישוב התגמולים יקבע בהתאם לנכות אשר תיקבע על ידי הועדה הרפואית.

 

https://www.btl.gov.il/benefits/Victims_of_Hostilities/Pages/default.aspx

 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות עם משרדנו